Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων του.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 15/04/2021

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού
ΤΕΥΔ